Sarah Ninham, Melinda Thomas, and Marian King, c.1890