David Hodgson, Joe Stewart, and Thomas Stewart, c.1889